Stadgar

Stadgar för
Trosa Flygklubb

Antagna på årsmötet 2022

§ 1 Klubbens namn och ändamål

Klubbens namn är Trosa Flygklubb. Dess styrelse har sitt säte i Trosa kommun.

Klubben är en öppen ideell och allmännyttig förening vars ändamål är att ge medlemmarna tillfälle till utövande av flygverksamhet och förkovran av sitt flygkunnande genom att:

– förvärva lämpliga flygplan och annan utrustning

– ställa flygplan och utrustning till medlemmarnas disposition till låg kostnad

– ge medlemmarna tillfälle till utbyte av kunskaper och erfarenheter

– stödja kulturell, idrottslig och social verksamhet inom den ideella flygverksamheten

– genom aktiva åtgärder främja flygsäkerhetsarbetet inom klubben

– i övrigt stödja svenskt flyg och därtill anknutna verksamhetsgrenar i enlighet med motorflygförbundet KSAK:s uppgifter och stadgar.

Klubben kan om årsmöte så beslutar knyta till sig undersektioner förknippade med klubbens ändamål.

§ 1A Anslutning till KSAK, Motorflygförbundet KSAK och FSF

Klubben är ansluten till KSAK, Motorflygförbundet KSAK, men handlägger självständigt sina angelägenheter inom ramen för centralorganisationens stadgar och beslut.

Klubben skall:

– hålla Motorflygförbundet KSAK informerat om sin verksamhet enligt särskilda föreskrifter

– eftersträva att föra frågor som berör klubbens verksamhet och utveckling vidare till centralorganisationerna, när helst centralt stöd är önskvärt

– eftersträva att föra frågor av allmänt intresse för flygets möjligheter och utveckling vidare till centralorganisationerna

– vid behov vara centralorganisationernas kontaktorgan gentemot lokala myndigheter

– fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot centralorganisationerna

– insända uppgifter om antalet medlemmar (ev sektionstillhörighet) adressförteckning och klubbrapport.

§ 2 Medlemskap

Följande medlemskategorier kan förekomma:

– ordinarie medlem

– gästmedlem

– stödjande medlem

– hedersmedlem

Medlem intages i klubben efter ansökan och ska alltid åtföljas av inbetalning av på Årsmötet beslutade avgifter samt sökandens försäkran att följa klubbens stadgar och bestämmelser.

Klubbens styrelse äger rätt att bevilja eller avslå medlemskap. Sökanden inträder som medlem då alla förutsättningar för medlemskap uppfyllts i enlighet med dessa stadgar.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motverka klubbens intressen.

Medlemskap upphör då skriftlig ansökan om utträde har kommit styrelsen tillhanda och då samtliga skyldigheter mot klubben fullgjorts.

I fall där medlem ej betalat föreskriven avgift till klubben bestämmer styrelsen om denna ska betalas eller inte. Medlem som ej betalat avgift inom 12 månader får anses ha begärt sitt utträde ur klubben.

Medlem har rätt till fortlöpande information – skriftligen eller via vederbörligen utlysta möten – om klubbens verksamhet och angelägenheter samt att delta i klubbens verksamhet under vedertagna former.

§ 3 Ordinarie medlem

Ordinarie medlem skall vara ansluten till Motorflygförbundet KSAK.

Dessa medlemmar medverkar solidariskt och i samma utsträckning till klubbens finansiering. Sådan medverkan sker dels i form av periodiska avgifter beslutade av klubbstämma, dels i form av inträdesavgift och lån till klubben enligt bestämmelser på utfärdade skuldebrev.

Ordinarie medlem äger rätt att disponera klubbens flygplan, klubbhus och övrig utrustning.

Ordinarie medlem är röstberättigad.

§ 4 Gästmedlem

Inom ramen för vad klubbstämma må besluta äger styrelsen att föreskriva och förändra villkor för gästmedlemmar. Har klubbstämma ej beslutat om nämnda ramar äger styrelsen att fritt föreskriva och förändra villkoren.

Gästmedlemskap medför alltid rättighet att disponera flygfältet för start och landning – enligt klubbens regler – om förutsättningar för denna aktivitet enligt fältansvarig föreligger.

Gästmedlem äger rätt att disponera klubbens flygplan och ev. övrig utrustning mot särskild avgift.

Gästmedlem är ej röstberättigad.

§ 5 Uteslutning

Klubbmedlem får ej uteslutas ur klubben på andra grunder än försummelse att betala avgifter, motarbetat klubben eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Uteslutning får ej verkställas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Styrelsen äger utesluta medlem som gjort sig skyldig till överträdelse av klubbens och myndigheters bestämmelser eller inte fullgjort sina ekonomiska eller andra skyldigheter gentemot klubben eller eljest utsätter klubben, dess medlemmar, tredje man eller egendom för fara eller väsentligt obehag. Beslut om uteslutning äger omedelbar verkan. Medlem som uteslutits äger rätt att överklaga styrelsens uteslutningsbeslut till efter beslutets delgivande närmast följande Årsmöte. Vid denna stämma har utesluten medlem varken yttrande- eller rösträtt men äger tala för sin sak då överklagandet behandlas. Årsmötets beslut är slutgiltigt och äger ingen apell.

§ 6 Styrelsen

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Endast styrelsen kan företräda klubben.

Styrelsen äger inte att besluta i frågor som gäller väsentlig förändring av klubbens tillgångar.

Det åligger styrelsen att inom ramen för dessa stadgar:

– verka för klubbens ändamål och medlemmarnas intressen

– utfärda regler samt tillse att de jämte dessa stadgar iakttas

– verkställa av årsmöte fattade beslut

– planera, leda och fördela arbetet inom klubben

– ansvara för och förvalta klubbens tillgångar

– förbereda och kalla till ordinarie årsmöte och extrastämmor

Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör, en flygchef samt två suppleanter.

Styrelsesuppleanterna ska kallas och ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten. Då ordinarie styrelsemedlem är frånvarande inträder suppleanterna i dennes rösträtt i den ordning de valts.

Styrelsens mandattid är från och med ordinarie årsmöte till det därnäst följande ordinarie årsmötet.

Valbar till styrelsen är varje medlem samt andra personer som anses kunna medverka till klubbens utveckling. Styrelsen ska dock alltid bestå till minst 50 % av ordinarie medlemmar.

Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att klubbens stadgar och regler efterlevs. Ordföranden ska också tillse att klubben söker de bidrag som finns att få från stat, kommun, organisationer etc.

Ordföranden kallar till styrelsemöte då han finner lämpligt eller då minst 3 ordinarie styrelseledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vice ordförande inträder i ordförandens ställe om denne har förhinder. Protokoll ska föras vid samtliga sammanträden. Avvikande mening ska föras till protokollet.

Sekreteraren ska föra och förvara styrelsens protokoll och handha klubbens arkiv.

Sekreteraren ska tillse att fattade beslut verkställs samt årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse.

I samverkan med kassör och flygchef kunna redovisa beslutad statistik över flyg- och klubbverksamheten.

Kassören sköter löpande in- och utbetalningar, driver in utestående fordringar samt svarar för kassabok över alla transaktioner liksom för alla verifikat.

Årligen upprätta balans- och resultaträkningar samt underlag till budget.

Kassören svarar likaså för registret över utfärdade skuldebrev enligt §3 samt ska föra och hålla medlemsmatrikel och inventarieförteckning uppdaterad.

Tillse att klubbens tillgångar är försäkrade till betryggande belopp.

Flygchefen svarar för att flygplanmaterial och utrustning hålls i trim och flygfärdigt skick. Flygchefen bör väljas ur den aktiva medlemskadern.

Att vederbörliga tillstånd förnyas, att gällande försäkring är tecknad samt att regelbunden och föreskriven tillsyn genomförs.

Att – i samverkan med klubbens utsedda kontrollflygare och säkerhetsansvariga – verka för att piloter är influgna och kompetenta att handha klubbens flygplan.

§ 7 Avgifter

Avgifter såsom inträdesavgift och periodiska fasta avgifter för ordinarie medlemmar – och i tillämpliga delar för gästmedlemmar – fastställes av årsmötet.

Avgifter såsom flygtids-, landnings och bränsleavgifter samt sådana rörliga kostnader som sammanhänger med flygverksamhet fastställes av styrelsen.

§ 8 Firma

Klubbens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar av namngivna styrelsemedlemmar – två i förening eller av namngivna styrelsemedlemmar var för sig.

§ 9 Revision

Ordinarie årsmöte väljer en revisor och en revisorssuppleant. Av dessa bör minst en vara ordinarie medlem.

Revisorn ska följa och kontrollera klubbens verksamhet och det åligger honom att granska räkenskaper och styrelsens förvaltning under det verksamhetsår vartill han valts.

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som de önskar ta del av när helst så begärs samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret senast en månad före årsmötet.

Revisorn ska till ordinarie årsmöte lämna sin revisionsberättelse i tid för att kunna bifogas kallelsen till mötet.

§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Räkenskapshandlingarna för det gångna året ska vara upprättade och tillgängliga senast 30 dagar efter årets slut.

§ 11 Ordinarie möten

Årsmöte ska avhållas senast i februari månad.

Styrelsen bestämmer tid och plats. Kallelse jämte dagordning sänds senast 2 veckor före möte via e-post till de medlemmar vars e-postadress finns i klubbens register vid tid för kallelsen.

Styrelsen ska hålla redovisningshandlingarna samt revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Extra stämma hålls då styrelsen eller revisorn finner skäl därtill eller då minst 1/3 av samtliga ordinarie medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som ska behandlas.

Rösträtt vid möte äger endast ordinarie medlem och som betalat föreskrivna avgifter. Varje ordinarie medlem äger en röst. Röstning medelst fullmakt kan endast utövas av ordinarie medlem.

Varje ordinarie medlem äger yttranderätt vid möte. Gästmedlemmar kan av styrelsen inbjudas närvara men har då endast yttranderätt.

På möte kan endast sådana frågor behandlas som upptagits i dagordningen. Medlem har rätt att i motion yrka att viss fråga ska tas upp på dagordningen. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 3 dagar före mötet. Styrelsen äger rätt att då motionen presenteras även redogöra för sin syn på motionen.

På dagordningen ska upptas av ordinarie medlem väckt motion och under denna punkt ska enligt föregående stycke inkomna motioner föreläggas stämman.

Om inte annat föreskrivits sker beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

§ 12 Dagordning för ordinarie möten

Minst följande ärenden ska upptas på dagordningen:

1. Fastställande av röstlängd

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande, sekreterare jämte två justeringsmän

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Revisorns berättelse

6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

7. Val av:

– ordförande

– vice ordförande

– sekreterare

– kassör

– flygchef

– 2 suppleanter

– 1 revisor

– 1 revisorssuppleant

– 2 ledamöter till valberedningen

8. Fastställande av fasta och periodiska avgifter

9. Fastställande av aktivitetsplan och budget för kommande år

10. Av styrelsen och medlemmar framlagda motioner eller förslag

För övrigt äger styrelsen att fritt – i den i förväg utsända dagordningen – uppta sådana ärenden den anser bör avhandlas på mötet.

Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.

Kopia av justerat protokoll sänds via e-post till medlemmarna senast 2 veckor efter möte.

§ 13 Valberedning

Ordinarie stämma väljer bland ordinarie medlemmar två valberedare.

Valberedarnas uppgift är att vid ordinarie årsmöte föreslå lämpliga, villiga och valbara personer till de befattningar som väljes av årsmötet.

§ 14 Ansvarsfrågor

All flygverksamhet och annan anknuten verksamhet sker på medlems (befälhavarens) eget ansvar såväl beträffande medlemmen eller gäst.

§ 15 Stadgefrågor och upplösning av klubben

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa klubben. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

Har upplösning av klubben sålunda beslutats åligger det sittande styrelse att snarast realisera klubbens alla tillgångar och med sålunda erhållna medel betala klubbens alla skulder. Skulder till ordinarie medlemmar enligt § 3 kommer därvid sist i prioritetsordning.

Skulle överskott uppstå då alla klubbens skulder reglerats ska överskottet fördelas lika mellan alla ordinarie medlemmar.

Beslut jämte styrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisions-berättelse jämte balans- och resultaträkning skall omedelbart tillställas Motorflygförbundet KSAK.