Klubbregler

   LADDA NED

Lokala klubbregler i Trosa flygklubb

Flygregler

 • Medlemmar som flugit färre än 10 timmar efter utfärdat certifikat får inte flyga klubbens plan vid sidvindskomposant överstigande 5 knop. De ska dessutom före flygning säkerställa att det finns extra stora marginaler till övriga väderminima.
 • Inflygning på ny flygplanstyp efter skolning får göras 10 timmar efter certifikat.
 • Bränsle för minst 45 minuter skall finnas kvar i tanken vid landning.
 • Den som bryter mot dessa regler får omedelbart flygförbud avseende klubbens samtliga flygplan. Flygförbudet gäller tills vidare. Flygchefen avgör om flygförbud med klubbens flygplan är aktuellt och om/när flygförbudet upphävs.
 • Minst två reverser krävs för att hyra klubbens flygplan. Elever under skolning är undantagna. Återbetalning av reverser sker efter klubbens ekonomiska situation. Styrelsen avgör när återbetalning kan ske.
 • Medlemskap krävs för att hyra klubbens flygplan. Hedersmedlemmar och stödjande medlemmar får inte hyra klubbens flygplan.
 • Saldot på medlemskontot på MyWebLog skall vara lägst 0 kronor för att få hyra klubbens flygplan.
 • Vid eventuell skada gäller normalt att medlem står för 100 % av kostnaderna som åsamkats klubben i samband med skada (gäller ej flyglärare och elever under skolning). Beloppet är dock begränsat till 50% av självrisken då försäkringen täcker skadan.
  Vid allvarlig försumlighet, till exempel att gällande certifikat/medical saknas, eller att man brutit mot regler eller lagar så gäller inte försäkringar vilket gör att piloten får betala hela kostnaden själv. Om skadan bedöms ha skett utanför pilotens kontroll kan man befrias helt och hållet från kostnad. Styrelsen avgör från fall till fall vilken kostnadsnivå som skall gälla, beroende på en sammanvägd bedömning av omständigheterna kring skadan.
 • Om flygplan inte kan återvända till Troslanda inom bokad tid beroende på skador, driftstörningar eller andra orsaker, är befälhavaren ansvarig för att flygplanet kommer tillbaka till hemmafältet, alternativt annan plats efter styrelsens godkännande samt för de extra kostnader som kan uppstå jämfört med om skadan inträffat på Troslanda.
 • Dessa regler är, av styrelsen beslutade 2016-09-07, tillämpningsregler för Trosa flygklubb. Transportstyrelsens regler gäller alltid före ovan regler.

 

Klubbregler

 • Alla avgifter ska vara betalda i tid. Vilka avgifter som gäller framgår på hemsidan.
 • Ändring av medlemskap eller utträde ur klubben ska meddelas innan 31 december innevarande år. I annat fall fortlöper medlemskapet kommande år.
 • Flygpriser debiteras per tachotid.
 • Frivilliga arbetsinsatser är nödvändigt för att föreningen ska fungera. Alla förväntas hjälpa till minst 10 arbetstimmar under ett år. Vid ej uppfylld arbetsinsats debiteras vid årets slut en avgift på 200 kr per ej uppfylld arbetstimme. Elever under skolning är undantagna denna avgift.
 • Klubbens flygplan får hyras av ordinarie medlemmar max. 1 vecka åt gången. Vid önskemål om längre tid krävs godkännande av TFKs styrelse. Vid hyra under flera dagar debiteras lägst 1 timme/dag för vardagar och 3 timmar/dag för helgdagar. Är den faktiska flygtiden lägre kan den tas ut inom 30 dagar utan extra kostnad.
 • Bilar får ej köras på fältet (undantaget vid särskilda behov).
 • Alla flygplan ska förvärmas om det är kallare än +5 grader.
 • Bränsle och olja (även tomma kärl) ska förvaras på anvisad plats.
 • Endast av flygchefen godkända personer får utföra tekniska åtgärder på flygplan.
  • Varje medlem förväntas utföra daglig tillsyn och meddela anmärkningar till flygchef. Daglig tillsyn skall alltid skrivas på avsedd blankett med signatur.
  • Varje medlem får
   • Fylla på olja
   • Fylla på luft
   • Fylla på kylarvätska
   • Ta av övre motorkåpan
   • Laga punktering
 • Flygplan ska vara rengjorda efter flygning
  • Fönster / Lexan får bara rengöras med fingertoppar och vatten.
 • Flygplan ska förankras i marken vid parkering utomhus.
 • Vid tankning av annat än 91/96 i UL-maskiner ska det skrivas i flygdagboken. Detta för att vi då måste göra service oftare.

 

Frågor kring ovanstående regler besvaras av styrelsen.